Fördelar och nackdelar med Bull & Bear

Fördelar

Bull & Bear certfika erbjuder hävstång på ett effektivt sätt i ett instrument som kan handlas över en börs. Instrumenten kan innehas i värdepapperskonto, depå, kapitalförsäkring eller investeringssparkonto. Den dagliga hävstången som instrumenten erbjuder innebär att du som investerare får en god utväxling om du har rätt marknadstro. Bull & Bear certifikaten erbjuder tillgångslag som kan vara svåra att handla i normala fall och dessutom kan man som investerare utnyttja nedgång eller skydda en portfölj med hjälp av Bear certifikat. Bull & Bear certfikat har god likviditet, eftersom emittenten ställer upp med köp och sälj kvoteringar under börsen öppet hållningstider, vilket innebär att man kan utnyttja instrumenten till intra-dag handel. Instrumenten är ett effektivt sätt att belåna portföljen och utnyttja hävstången som belåningen innebär. Instrumentens uppbyggnad är till fördel om man lyckas pricka in en trend eftersom den dagliga hävstången kommer ett ge en ränta på ränta effekt som utmynnar i extremt god avkastning då man har prickat in en trend.

Nackdelar

En nackdel med Bull & Bear certifikat är att den enkla dagliga hävstångskonstruktionen innebär att avkastningen som instrumenten ger är beroende av den underliggande tillgångens prisutveckling. Den dagliga ombalanseringen innebär t.ex. att om den underliggande tillgången går upp med 10% under ett år så kan t.ex. Bull X2 certifikatet gått upp med mera än 20% men det är även fullt möjligt att instrumentet gått på minus över denna tid om prisutvecklingen under året varit ogynnsam för den dagliga ombalanseringsstrategin. Den dagliga ombalanseringsstrategin för Bull Certifikat påminner förenklat om en strategi där man köper den underliggande tillgången när den stiger medan man säljer den underliggande tillgången när den går ner (jämför med att köpa dyrt och sälja billigt). En annan nackdel är det som vi kallar ’urholkning’ av certifikatets värde som inträffar när den underliggande tillgången går upp och ned i en slagig marknad. Ett enkelt exempel belyser fenomenet: antag att underliggande tillgång startar på 100 kr, nästa dag går den ned till 90 kronor och därefter går den upp till utgångskursen på 100 kr. Vad händer med Bull X3 i detta scenario? Bull X3 sjunker från 100 kr till 70 kronor och därefter stiger den till 93,33 kronor. De procentuella förändringarna för certifikatet är minus 3 x 10% den första dagen och plus 33,33% den andra dagen (3 x -11,11%). Exemplet visar att certifikatet inte återhämtar sig även om den underliggande tillgången återhämtat sig till utgångsvärdet. Detta fenomen kan man säga att gäller generellt för Bull & Bear certifikat.
<br I grafen nedan visas vi samma fenomen för BULL BOL X3. Aktiekursen återhämtar sig efter en svag utveckling, men certifikatet gör det inte för tidsperioden som visas.

Daglig omviktning – problem vid illikvida marknader

Vi konstaterade tidigare att market makern måste köpa eller sälja certifikat vid varje stängning för att kunna erbjuda den dagliga hävstången.

Transaktionernas storlek styrs dels av hur stor rörelse den underliggande tillgången haft och dels hur stor volym som market makern har sålt i certifikatet och dels av certifikatets hävstång. Om den underliggande tillgången har dålig likviditet, d.v.s. handelsvolymerna i den är låga, är det fullt möjligt att ombalanseringstransaktionerna påverkar jämviktspriset i stängningsauktionen (stängningsauktionen är den tidpunkt då den officiella stängningskursen bestäms via ett auktionsförfarande där köpare och säljare i aktier möts).

Skulle ombalanseringen resultera i att jämviktspriset i stängningsauktionen flyttas avsevärt är detta ett problem för innehavaren av certifikat eftersom ’det korrekta’ marknadspriset då flyttas i fel riktning. Jämviktspriset kan ’justeras’ uppåt på grund av stora köptransaktioner, vilket medför ’dyra’ ombalanseringsköp, som urholkar värdet av certifikatet. Det motsatta förhållandet gäller för säljtransaktioner . En illikvid underliggande tillgång kan även innebära att market makern eventuellt inte kan eller får köpa terminskontrakt i den underliggande tillgången, eftersom terminspositionen som emittenten har är för stor enligt terminsbörsens regelverk. Internationellt har detta bl.a. hänt i produkter kopplade till VIX indexet och naturgas. I dessa fall har market makern justerar kvoteringarna i certfikatet till ett högre värde än teoretisk korrekt – antagligen för att locka innehavare att sälja tillbaka certifikat till emittenten och/eller för att minska köptrycket i certfikatet (en mindre utestånde volym leder ju till mindre volymer vid ombalanseringen). Avvikelsen från det teoretiska priset har tyvärr lett till att de kunder som köpt dessa certifikat har gjort det till för höga kurser. Dessa exempel kan vara bra att ha i åtanke när man handlar med certifikat som har underliggande tillgångar kopplade till volatila aktier eller företag med relativt lågt marknadsvärde eller om den underliggande tillgången uppvisar dålig likviditet (små handelsvolymer). I kristider har likviditeten oftast minskat samtidigt som svängningarna i tillgångarna ökar, vilket kan ge upphov till försämrade handelsmöjligheter och en lägre avkastning i finansiella produkter som är kopplade till dem.