Daglig omviktning – problem vid illikvida marknader

Vi konstaterade tidigare att market makern måste köpa eller sälja certifikat vid varje stängning för att kunna erbjuda den dagliga hävstången.

Transaktionernas storlek styrs dels av hur stor rörelse den underliggande tillgången haft och dels hur stor volym som market makern har sålt i certifikatet och dels av certifikatets hävstång. Om den underliggande tillgången har dålig likviditet, d.v.s. handelsvolymerna i den är låga, är det fullt möjligt att ombalanseringstransaktionerna påverkar jämviktspriset i stängningsauktionen (stängningsauktionen är den tidpunkt då den officiella stängningskursen bestäms via ett auktionsförfarande där köpare och säljare i aktier möts).

Skulle ombalanseringen resultera i att jämviktspriset i stängningsauktionen flyttas avsevärt är detta ett problem för innehavaren av certifikat eftersom ’det korrekta’ marknadspriset då flyttas i fel riktning. Jämviktspriset kan ’justeras’ uppåt på grund av stora köptransaktioner, vilket medför ’dyra’ ombalanseringsköp, som urholkar värdet av certifikatet. Det motsatta förhållandet gäller för säljtransaktioner . En illikvid underliggande tillgång kan även innebära att market makern eventuellt inte kan eller får köpa terminskontrakt i den underliggande tillgången, eftersom terminspositionen som emittenten har är för stor enligt terminsbörsens regelverk. Internationellt har detta bl.a. hänt i produkter kopplade till VIX indexet och naturgas. I dessa fall har market makern justerar kvoteringarna i certfikatet till ett högre värde än teoretisk korrekt – antagligen för att locka innehavare att sälja tillbaka certifikat till emittenten och/eller för att minska köptrycket i certfikatet (en mindre utestånde volym leder ju till mindre volymer vid ombalanseringen). Avvikelsen från det teoretiska priset har tyvärr lett till att de kunder som köpt dessa certifikat har gjort det till för höga kurser. Dessa exempel kan vara bra att ha i åtanke när man handlar med certifikat som har underliggande tillgångar kopplade till volatila aktier eller företag med relativt lågt marknadsvärde eller om den underliggande tillgången uppvisar dålig likviditet (små handelsvolymer). I kristider har likviditeten oftast minskat samtidigt som svängningarna i tillgångarna ökar, vilket kan ge upphov till försämrade handelsmöjligheter och en lägre avkastning i finansiella produkter som är kopplade till dem.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *